pic

Chị Đỗ Thị Đức Hạnh [Nhân viên Thẩm định TD KHCN]

SCB mở ra cơ hội để mình được làm công việc yêu thích, thể hiện được năng lực bản thân và tìm kiếm được định hướng tương lai rõ ràng.