Download CV mẫu
Download CV mẫu

Các vị trí tuyển dụng

Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Hà Nội

Giám đốc Chi nhánh - Khu vực Hà Nội

  • Nơi Làm Việc: Hà Nội
  • GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH : Phúc lợi: Cạnh tranh & Hấp dẫn
  • Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng
  • Ngày hết hạn: 15/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ Giám đốc/Phó Giám đốc Khu vực tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo quy định; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khu vực, Tổng Giám đốc về việc quản lý điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh:
- Tham mưu cho Giám đốc/ Phó Giám đốc Khu vực trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh theo phân công của Giám đốc/ Phó Giám đốc Khu vực.
- Giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả của công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh để có những biện pháp, giải pháp hành động kịp thời nhằm đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất.
- Kiểm soát và quản lý hồ sơ pháp lý mở tài khoản của khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của SCB.
- Thực hiện ký duyệt/ ký kiểm soát các chứng từ liên quan đến giao dịch tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, tiền vay và các văn bản/ giấy tờ khác có liên quan thuộc thẩm quyền trong quá trình quản lý, điều hành CN theo quy định của SCB và của pháp luật.
- Hỗ trợ Giám đốc/ Phó Giám đốc Khu vực xây dựng và triển khai công tác tiếp thị, bán hàng, phát triển khách hàng tiền gửi, tiền vay và các dịch vụ sản phẩm khác đến khách hàng tại CN. Triển khai xây dựng, phát triển khách hàng tiềm năng, công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu.
- Tạo dựng và phát triển được thương hiệu SCB theo định hướng chung của Ngân hàng.
- Triển khai thực hiện và quản lý công tác cho vay cầm cố sổ tiết kiệm đối với khách hàng theo đúng quy định của SCB.
- Hỗ trợ Giám đốc/ Phó Giám đốc Khu vực triển khai, tổ chức thực hiện chỉ tiêu bán hàng được giao.
2. Hỗ trợ Giám đốc/ Phó Giám đốc Khu vực tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ tại Chi Nhánh (theo phân công):
- Cập nhật và tổ chức thực hiện các chính sách, quy chế, quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định SCB.
- Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại đơn vị.
- Hỗ trợ việc giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng.
3. Tổ chức thực hiện hoạt động kế toán và ngân quỹ của Chi Nhánh (theo phân công):
- Giám sát công tác thu chi tiền mặt, vàng, ngoại tệ theo quy định của SCB và của NHNN.
- Triển khai, giám sát công tác hạch toán kế toán tài chính theo đúng quy định của SCB và của cơ quan nhà nước.
- Triển khai, giám sát công tác quyết toán theo quy định của SCB.
- Kiểm tra, giám sát chi phí phát sinh tại Chi Nhánh hợp lý để đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Tổ chức quản lý ấn chỉ, ấn phẩm quan trọng: séc, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, tài sản thế chấp cầm cố, quà tặng tại kho theo đúng quy định của SCB.
- Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản, công cụ lao động tại Chi Nhánh.
- Thực hiện ký duyệt/ ký kiểm soát báo cáo nghiệp vụ, các sao kê tiền gửi, tiền vay, các sổ sách kế toán … phát sinh tại Chi Nhánh, kiểm tra dự thu, dự chi cuối tháng, đảm bảo dự chi đúng, đủ và khớp giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.
- Chấm và kiểm soát nhật ký chứng từ hàng ngày, đảm bảo khớp đúng trước khi chuyển Chi Nhánh khác hậu kiểm
4. Theo dõi, đề xuất và xử lý nợ vay tại Chi Nhánh (theo phân công).
5. Hỗ trợ Giám đốc/ Phó Giám đốc Khu vực tổ chức thực hiện công tác hành chính, giao tiếp, đối nội, đối ngoại tại Chi Nhánh.
6. Hỗ trợ Giám đốc/ Phó Giám đốc Khu vực thực hiện mục tiêu của Đơn vị và quản lý Nhân viên thuộc Chi Nhánh:
- Hỗ trợ lập kế hoạch và tổ chức nguồn nhân lực trong toàn Chi Nhánh.
- Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý.
- Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV. Và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu.
- Hỗ trợ thực hiện công tác phát triển sự nghiệp Nhân viên, quy hoạch cán bộ thuộc Chi Nhánh.
- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV.
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn có liên quan.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.
7. Tổ chức thực hiện công tác báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo quy định của SCB.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Kế toán - Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh...
- Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/ Tiếng Hoa...) trở lên.
- Vi tính: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint.
Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng trong đó có ít nhất 01 năm làm việc ở vị trí Giám Đốc Chi Nhánh hoặc các vị trí có trách nhiệm tương đương.
- Kinh nghiệm quản lý Chi nhánh có tổng quy mô (HĐ & CV) ít nhất từ 800 tỉ trở lên

Hình thức ứng tuyển: Bấm "NỘP ĐƠN" để ứng tuyển

- Ưu tiên nộp hồ sơ trực tiếp qua mail: uyentt@scb.com.vn.

Mọi thông tin xin liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng – SĐT: 0357133374

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý