Các vị trí tuyển dụng

Hội Sở - CV/CVC Phát triển Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp

Hội Sở - CV/CVC Phát triển Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp

  • Nơi Làm Việc: TP. Hồ Chí Minh
  • Mức Lương: Thương lượng
  • Phúc Lợi: Cạnh tranh và Hấp Dẫn
  • Thông tin liên hệ: Ms. Ngọc - ngocnta@scb.com.vn - 0392309254
  • Ngành nghề: Ngân hàng
  • Ngày hết hạn: 31/08/2020

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Mô tả công việc

I. MẢNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HUY ĐỘNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Phát triển sản phẩm huy động mới và điều chỉnh sản phẩm huy động hiện hữu:

1.1/ Xây dựng ý tưởng về sản phẩm mới/điều chỉnh thông qua thu thập thông tin nội bộ/thị trường và nhu cầu KH.

1.2/ Đánh giá sơ bộ tính khả thi và hiệu quả SP mới/điều chỉnh.

1.3/ Xây dựng quy trình, biểu mẫu, văn bản hướng dẫn sản phẩm và xây dựng hệ thống phần mềm, chương trình quản lý đối với các sản phẩm huy động KHDN và lấy ý kiến các phòng ban nghiệp vụ.

1.4/ Xây dựng hệ thống báo cáo, đo lường, giám sát hiệu quả sản phẩm

1.5/ Xây dựng tài liệu bán hàng và chương trình đào tạo, marketing/truyền thông thúc đẩy bán sản phẩm mới/điều chỉnh.

2. Quản lý và vận hành sản phẩm huy động:

2.1/ Quản lý hiệu quả vòng đời sản phẩm về huy động, đánh giá hiệu quả sản phẩm

2.2/ Quản lý, điều chỉnh và cập nhật danh mục sản phẩm về huy động dành cho KHDN

2.3/ Tổ chức đào tạo sản phẩm, xây dựng bộ đề test sản phẩm huy động

2.4/ Hỗ trợ ĐVKD các vướng mắc về sản phẩm huy động, phối hợp với các Phòng/Ban Hội sở và Đơn vị giải đáp các thắc mắc của Khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng

3. Triển khai các chương trình ưu đãi và quảng bá các sản phẩm huy động:

3.1/ Xây dựng chương trình ưu đãi về sản phẩm huy động dành cho KHDN và xây dựng nội dung trên các ấn phẩm quảng cáo, công cụ bán hàng.

3.2/ Phối hợp thực hiện quảng bá các sản phẩm về huy động, chương trình ưu đãi về sản phẩm huy động dành cho KHDN trên các phương tiện truyền thông

3.3/ Thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành (nếu có) về chương trình ưu đãi về sản phẩm huy động dành cho KHDN

3.4/ Quản lý nội dung sản phẩm huy động và chương trình ưu đãi dành cho KHDN trên website

4. Xây dựng chính sách giá sản phẩm:

4.1/ Xây dựng, ban hành và quản lý Biểu lãi suất huy động, biểu phí dịch vụ tài khoản dành cho KHDN.

4.2/ Đánh giá tính cạnh tranh về lãi suất huy động so với các ngân hàng đối thủ và đánh giá hiệu quả.

4.3/ Quản lý giá sản phẩm huy động và cơ chế phân quyền phê duyệt LS HĐ và phối hợp xây dựng hệ thống quản lý giá.

II. MẢNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI KHDN

1. Xây dựng, triển khai, điều chỉnh, cải tiến các SPDV Tín dụng và TTTM dành cho KHDN:

1.1/ Thực hiện khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu KH nhằm xây dựng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu KH và điều kiện phát triển của Ngân hàng

1.2/ Thực hiện xây dựng, triển khai các SPDV Tín dụng và TTTM dành cho KHDN

1.3/ Kiểm soát/ thực hiện điều chỉnh, cải tiến các SPDV Tín dụng và TTTM dành cho KHDN

1.4/ Kiểm soát/ thực hiện xây dựng và quản lý Biểu lãi suất cho vay, chiết khấu dành cho KHDN

1.5/ Kiểm soát/ thực hiện xây dựng và quản lý Biểu phí dịch vụ liên quan đến Tín dụng, TTTM, TTQT dành cho KHDN

2. Xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình ưu đãi dành cho KHDN:

2.1/ Kiểm soát/ thực hiện xây dựng chính sách, chương trình ưu đãi nhằm đẩy mạnh bán sản phẩm

2.2/ Phối hợp với Phòng Hội sở liên quan thực hiện quảng bá các Chương trình/ Chính sách/ Sản phẩm/ Dịch vụ trên các phương tiện truyền thông.

2.3/ Đảm bảo liên hệ với các Đơn vị, đối tác, cơ quan ban ngành (nếu có) để đưa các sản phẩm, chính sách, chương trình khuyến mại ra thị trường

3. Hỗ trợ ĐVKD, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm:

3.1 /Kiểm soát/ thực hiện hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung sản phẩm

4. Đào tạo kiến thức sản phẩm:

4.1/ Soạn thảo/cập nhật tài liệu đào tạo trực tiếp/ elearning

4.2/ Hỗ trợ đào tạo về sản phẩm trong hệ thống

III. MẢNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHUỖI - KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng và triển khai các sản phẩm chuỗi và sản phẩm phái sinh cho PFS hiện hữu dành cho KHDN (các sản phẩm bán chéo cho PFS) phù hợp định hướng kinh doanh của Khối Doanh nghiệp và thị trường:

1.1/Kiểm soát thực hiện giám sát và khảo sát thị trường, thu thập thông tin nội bộ và bên ngoài để phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm dịch vụ KHDN.

1.2/ Kiểm soát thực hiện xây dựng triển khai sản phẩm liên quan đến sản phẩm Chuỗi và Sản phẩm phái sinh cho PFS dành cho Khách hàng Doanh nghiệp.

1.3/ Kiểm soát thực hiện việc xây dựng chương trình khuyến mại nhằm đẩy mạnh bán hàng đối với sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn định hướng phát triển của Ngân hàng.

1.4/Kiểm soát thực hiện việc lập kế hoạch, phương án hợp tác với Đối tác, phối hợp với Phòng Hội sở liên quan Kiểm soát thực hiện quảng bá các Chương trình/Chính sách/Sản phẩm/Dịch vụ trên các phương tiện truyền thông.

2. Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến, điều chỉnh các sản phẩm chuỗi và sản phẩm phái sinh cho PFS hiện hữu dành cho KHDN nhằm mang lại hiệu quả của các sản phẩm:

2.1/ Kiểm soát thực hiện việc cải tiến các sản phẩm chuỗi và sản phẩm phái sinh cho PFS hiện hữu dành cho khách hàng doanh nghiệp

3. Hỗ trợ Đơn vị Kinh doanh, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến các sản phẩm chuỗi và sản phẩm phái sinh cho PFS hiện hữu dành cho KHDN.

3.1/ Kiểm soát thực hiện hỗ trợ tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung các sản phẩm chuỗi và sản phẩm phái sinh cho PFS hiện hữu dành cho KHDN.

4. Nhiệm vụ khác.

IV. MẢNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1. Xây dựng và triển khai các sản phẩm Thẻ và/hoặc Dịch vụ KHDN phù hợp định hướng kinh doanh của Khối Doanh nghiệp và thị trường:

1.1/ Thực hiện khảo sát thị trường, thu thập thông tin nội bộ và bên ngoài để phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm dịch vụ KHDN.

1.2/ Thực hiện phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu Khách hàng nhằm xây dựng sản phẩm Thẻ và/hoặc Dịch vụ phù hợp với nhu cầu Khách hàng và định hướng kinh doanh của Khối Doanh nghiệp.

1.3/ Xây dựng các gói sản phẩm Thẻ và/hoặc Dịch vụ phục vụ nhu cầu của nhóm đối tượng KHDN cụ thể.

1.4/ Tham mưu cho Giám đốc Mảng về công tác quản lý và xây dựng danh mục sản phẩm để tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

1.5/ Thực hiện xây dựng các chương trình ưu đãi đối với sản phẩm Thẻ và/hoặc Dịch vụ KHDN nhằm đẩy mạnh bán hàng.

1.6/ Phối hợp nội bộ, đối tác, cơ quan ban ngành (nếu có) để đưa sản phẩm ra thị trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất, cải tiến, điều chỉnh sản phẩm Thẻ và/hoặc Dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả của các sản phẩm.

2.1/ Thực hiện nghiên cứu và cải tiến sản phẩm Thẻ và/hoặc Dịch vụ hiện hành phù hợp với nhu cầu khách hàng và thị trường

2.2/ Theo dõi và cập nhật kịp thời các văn bản tài liệu sản phẩm, biểu phí liên quan.

2.3/ Tham gia xây dựng, triển khai các chương trình/ dự án cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ (quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ…) liên quan đến mảng KHDN.

2.4/ Thực hiện góp ý xây dựng các văn bản nghiệp vụ (quy trình tác nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ) nhằm đảm bảo tối ưu hóa quy trình phục vụ khách hàng và chất lượng dịch vụ.

3. Hỗ trợ Đơn vị Kinh doanh, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm Thẻ và/hoặc Dịch vụ KHDN.

3.1/ Thực hiện hỗ trợ tư vấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung sản phẩm Thẻ và Dịch vụ KHDN.

4. Nhiệm vụ khác.

Yêu cầu công việc

I. CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HUY ĐỘNG - KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

- Có bằng cấp về lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, thương mại (tốt nghiệp Đại học trở lên).

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel. Power Point..)

- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc tương đương trình độ B

- Tối thiểu 04 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển sản phẩm KHDN huy động.

II. CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI KHDN:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh…

- Sử dụng thành thao các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,...)

- Có khả năng đọc, hiểu các tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...) trở lên.

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở các vị trí CV hoặc các vị trí tương đương.

III. CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHUỖI - KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,…

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,…)

- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...trở lên)

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí CV/CVC khách hàng doanh nghiệp hoặc chức danh tương đương.

IV. CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THẺ & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,…

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint,…)

- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa...trở lên)

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí CV/CVC khách hàng doanh nghiệp hoặc chức danh tương đương.

Bạn biết thông tin tuyển dụng của SCB qua đâu?

Việc làm gợi ý